Textile production machine

Social Responsibility

ODLO verplicht zich tot maatschappelijk verantwoord ondernemen door: 

  • een eerlijke en aantrekkelijke werkgever te zijn voor werknemers (hoofdkantoor, dochterondernemingen, eigen productievestigingen) 
  • een eerlijke en aantrekkelijke partner te zijn voor producenten en erop toe te zien dat zij de Gedragscode voor leveranciers correct toepassen 
  • door de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ODLO in de waardeketen te waarborgen via een geïntegreerd systeem voor maatschappelijk beheer 
Fair Wear Logo black and white

Lidmaatschap Fair Wear Foundation

 

Sinds 2008 is ODLO lid van de Fair Wear Foundation (FWF), die ernaar streeft de arbeidsomstandigheden in de textielindustrie wereldwijd te verbeteren. De FWF controleert of producenten zich aan de gedragscode houden en indien nodig passende verbeteringen doorvoeren.

De organisatie is een multistakeholderinitiatief en wordt bestuurd door vakbonden, NGO's en bedrijfsorganisaties, waardoor onafhankelijkheid gewaarborgd is. Transparantie en verantwoordelijkheidszin zijn kernbeginselen van de organisatie.

 

FWF-leden werken aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden in fabrieken over de hele wereld die genaaid textiel produceren. De basis voor de samenwerking tussen de FWF en haar leden is het reglement van arbeidspraktijken. Acht normen inzake arbeidsomstandigheden vormen de kern van deze gedragscode. FWF-leden zijn contractueel verplicht zich aan deze normen te houden.

 

De FWF controleert of bedrijven zich houden aan de gedragscode door middel van fabrieksaudits en klachtenprocedures, door audits van de managementsystemen van de leden en door uitgebreid overleg met stakeholders in de landen waar de producenten zich bevinden. FWF deelt zijn kennis en (lokale) contacten met de aangesloten bedrijven, zodat ze toegang hebben tot informatie over lokale wetgeving, arbeidswetgeving en -cultuur.

De leden moeten een doeltreffend controlesysteem opzetten, met onder meer fabrieksaudits, fabrieksopleidingen en fabrieksbezoeken.

De FWF heeft een klachtenprocedure zodat fabrieksarbeiders anoniem misstanden gerelateerd aan arbeidsomstandigheden kunnen melden. Om werknemers bewuster te maken van hun arbeidsrechten, biedt de FWF ook onderwijsprogramma's aan die specifiek zijn gericht op de werkplek.

 

Ga voor meer informatie over de Fair Wear Foundation naar: fairwear.org

De gedragscode voor leveranciers van ODLO

Reeds in de jaren negentig heeft ODLO een gedragscode met zijn fabrikanten ondertekend. In 2009 werd de code aangepast aan de vereisten van de Fair Wear Foundation en opnieuw ondertekend door elk van de fabrikanten. Deze code, de strengste op de markt, is gebaseerd op de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 

Code of conduct

Werken is een vrije keuze

Er mag geen gebruik worden gemaakt van dwangarbeid, met inbegrip van horige arbeid of gevangenisarbeid. (IAO-verdragen 29 en 105).

Vrijheid van vereniging en recht op collectieve onderhandelingen

Het recht van alle werknemers om vakbonden op te richten en zich daarbij aan te sluiten, en collectief te onderhandelen, moet worden erkend. (IAO-verdragen 87 en 98) In situaties waarin het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling bij wet is beperkt, moet de onderneming soortgelijke middelen voor onafhankelijke en vrije vereniging en onderhandeling voor alle werknemers faciliteren. De werknemersvertegenwoordigers mogen niet worden gediscrimineerd en hebben toegang tot alle werkplekken die ze nodig hebben om hun vertegenwoordigingstaken uit te voeren. (IAO-verdrag 135 en IAO-aanbeveling 143).

Geen discriminatie op de werkvloer

Aanstelling, loonbeleid, toelating tot opleidingsprogramma's, bevorderingsbeleid voor werknemers, beleid inzake beëindiging van de dienstbetrekking, pensionering en alle andere aspecten van de arbeidsverhouding moeten gebaseerd zijn op het beginsel van gelijke kansen, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, godsdienst, politieke mening, vakbondslidmaatschap, nationaliteit, sociale afkomst, lichamelijke of geestelijke beperkingen. (IAO-verdragen 100 en 111).

Geen kinderarbeid

Er mag geen gebruik worden gemaakt van kinderarbeid. De minimumleeftijd voor toelating tot het arbeidsproces mag niet lager zijn dan de leeftijd waarop de leerplicht ophoudt en in geen geval lager dan 15 jaar. (IAO-verdrag 138) Er zullen geen vormen van slavernij of met slavernij te vergelijken praktijken zijn, zoals de verkoop van en handel in kinderen, schuldslavernij en lijfeigenschap, en gedwongen of verplichte arbeid. [...] Kinderen [in de leeftijd van 15-18 jaar] mogen geen arbeid verrichten die hun gezondheid, veiligheid of goede zeden kan schaden. (IAO-verdrag 182). 

Een leefbaar loon

De lonen en uitkeringen die voor een standaardwerkweek worden betaald, moeten ten minste aan de wettelijke of industriële minimumnormen voldoen en altijd toereikend zijn om te voorzien in de basisbehoeften van de werknemers en hun gezinnen en in een zeker minimum aan vrij besteedbaar inkomen te voorzien. (IAO-verdragen 26 en 131) Inhoudingen op het loon wegens tuchtmaatregelen zijn niet toegestaan, evenmin als inhoudingen op het loon waarin de nationale wetgeving niet voorziet. Inhoudingen mogen nooit zodanig zijn dat de werknemer minder dan het minimumloon ontvangt. Werknemers worden adequaat en duidelijk geïnformeerd over de specificaties van hun loon, met inbegrip van loontarieven en de betaalperiode.

Redelijke werktijden

De werktijden moeten in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving en industrienormen. In geen geval kunnen werknemers worden verplicht regelmatig meer dan 48 uur per week te werken en ze moeten ten minste één vrije dag per periode van zeven dagen krijgen. Overwerk geschiedt op vrijwillige basis, mag niet meer dan 12 uur per week bedragen, mag niet op regelmatige basis worden verlangd en wordt altijd tegen een toeslag gecompenseerd. (IAO-verdrag 1).

Veilige en gezonde werkomstandigheden

Er moet voor een veilige en hygiënische werkomgeving worden gezorgd en de beste praktijken op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk moeten worden bevorderd, waarbij rekening moet worden gehouden met de gangbare kennis van de bedrijfstak en van eventuele specifieke gevaren. Er moet voldoende aandacht worden besteed aan de beroepsrisico's die eigen zijn aan deze bedrijfstak en er moet voor een veilige en hygiënische werkomgeving worden gezorgd. Er moeten doeltreffende voorschriften worden toegepast om ongevallen te voorkomen en gezondheidsrisico's zoveel mogelijk te beperken (overeenkomstig IAO-verdrag 155) Fysieke mishandeling, dreiging met fysieke mishandeling, ongebruikelijke straffen of disciplinaire maatregelen, seksuele en andere intimidatie en intimidatie door de werkgever zijn strikt verboden.

Wettelijk bindende relatie met de werkgever

Verplichtingen jegens werknemers uit hoofde van arbeids- of socialezekerheidswetten en -bepalingen die voortvloeien uit de reguliere arbeidsverhouding mogen niet worden vermeden door gebruik te maken van overeenkomsten die uitsluitend op arbeid zijn gebaseerd, of door stageregelingen waarbij het niet werkelijk de bedoeling is vaardigheden bij te brengen of een vaste aanstelling te bieden. Jongere werknemers moeten de kans krijgen om deel te nemen aan onderwijs- en opleidingsprogramma's.

Productie in beeld

Onze producten worden vervaardigd in 15 verschillende landen over de hele wereld (Azië + Europa)


Duitsland

Italië

Portugal

Slovenië

Roemenië

Turkije

Indië

Sri Lanka

Thailand

China

Vietnam

Cambodja

Indonesië

Sourcingstrategie

ODLO sourcing is gebaseerd op een strategie van twee beginselen.

 

Beginsel 1: eigen productie

Nieuwe kledingstukken of extra productievolumes worden, waar mogelijk, qua capaciteit en concurrentievermogen, in onze eigen productie-eenheden vervaardigd.

 

Beginsel 2: langdurige partnerschappen

ODLO streeft ernaar langdurige partnerschappen aan te gaan en te onderhouden met een klein aantal fabrikanten en wil dit aantal graag beperkt houden. Samen met een vroegtijdige betrokkenheid van de fabrikant bij het productontwikkelingsproces, maakt onze sourcingstrategie het voor deze partnerfabrikanten mogelijk om langetermijnplannen te maken en zo hun eigen stabiliteit en werkzekerheid te vergroten.

We zijn er trots op dat we jaar na jaar de duur van onze relaties met onze productiepartners verlengen. In 2022/23 was de duur van onze partnerschappen als volgt (een totaal van 25 leveranciers (exclusief dochterondernemingen)):

Relatieduur Aantal partners % totaal aantal partners
0-2 jaar 0 14%
3-5 jaar 10 14%
6-10 jaar 9 42%
10+ jaar 6 30%
Table with Relationship duration, Number of partners and % total partners

Productietransparantie

ODLO streeft naar volledige productietransparantie en daarom moeten fabrikanten alle productielocaties bekendmaken. Onderaanbesteding is alleen toegestaan na voorafgaande kennisgeving en wordt per geval door het sourcingteam geanalyseerd. ODLO vermeldt deze uitzonderingen voor onderaannemers in zijn leveranciersregister, zodat ze bij elke stap in het MVO-beheersysteem worden betrokken.

 

Prijsbeleid

ODLO berekent prijzen op basis van het zogenaamde 'open costing'-principe. Dat wil zeggen dat de productieprijs voor ieder product afzonderlijk wordt berekend. Hierbij worden de kosten voor alle materialen, arbeid, overhead, financiële kosten en de winstmarge voor de leverancier opgenomen. Vervolgens wordt rechtstreeks met producenten over de prijzen onderhandeld. Deze prijzen zijn gebaseerd op een minimale bestelhoeveelheid (Minimum Order Quantity, MOQ). Soms vraagt de leverancier een toeslag (die door ODLO wordt toegekend) als de MOQ niet wordt gehaald. We streven naar een gunstig prijsbeleid voor alle partijen.

 

Selectie van nieuwe fabrikanten

ODLO volgt een 7-stappenplan bij de selectie van nieuwe productiefaciliteiten.

 

(1) We analyseren de inkoopkosten, bedrijfsstrategie en prestaties van de leverancier

(2) We brengen de markt van de leverancier, landspecifieke risico's, en branche-, product- en ondernemingsrisico's in kaart.

(3) We doen onderzoek om te controleren of de leverancier aan de CoLP voldoet en om duidelijkheid te krijgen over relaties met onderaannemers.

(4) We stellen een strategie op om onze doelstellingen te bereiken

(5) We beoordelen leveranciers aan de hand van de volgende criteria: kosten / maatschappelijke en milieuprestaties / doorlooptijd / kwaliteit / betrouwbaarheid / pasvorm

(6) We selecteren een voorstel van een leverancier en de Supply Chain Management Director neemt de definitieve beslissing

(7) We brengen de nieuwe leverancier op de hoogte en beginnen met het plannen van het eerste seizoen

 

Organisatie: sourcing en duurzaamheid

Er zijn twee medewerkers binnen ODLO die zich uitsluitend bezighouden met duurzaamheid: de Head of Sustainability, die direct aan de CEO rapporteert, en de Sustainability Manager. Zo zorgen we ervoor dat duurzaamheid volledig wordt geïntegreerd in onze bedrijfsstrategie en wordt gemonitord door het Senior Management Team.

Het inkoopteam vormt de rechtstreekse schakel met onze leveranciers. Duurzaamheid en Inkoop werken nauw samen op het gebied van maatschappelijke compliance en zetten zich in om eerlijke arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen te bevorderen.

 

CEO - Daniel Eppler

Head Of Sustainability - Johanna Heimlicher

Sustainability Manager - Sara Campidelli

Supply Chain Management Director - Daniel Mulvie

Head Of Sourcing - Matthieu Leclerq


Due diligence op het gebied van mensenrechten (Human Rights Due Diligence, HRDD)

ODLO erkent het belang van risicobeoordelingen om mogelijke risico's op het gebied van mensenrechten, arbeid, gendergelijkheid en vrijheid van vereniging, evenals milieu-, gezondheids- en veiligheidsrisico's in onze activiteiten en toeleveringsketen in kaart te brengen en aan te pakken. ODLO implementeert een HRDD-systeem dat aansluit bij de due diligence-richtlijnen van de OESO. De inkoopstrategie van ons merk is daarbij gebaseerd op de hulpmiddelen voor leden van de Fair Wear Foundation. We nemen onder meer de volgende stappen:

1) We voeren regelmatig risicobeoordelingen uit op alle niveaus. Hierbij maken we gebruik van de OESO-richtlijnen om daadwerkelijke en mogelijke negatieve effecten te identificeren, beoordelen, beperken, voorkomen en aanpakken.

2) We geven prioriteit aan gebieden met een hoog risico. Deze worden vastgesteld door middel van verkennend onderzoek dat landspecifieke, branche-, product- en ondernemingsrisico's (OESO) aan het licht brengt.

3) We treffen passende maatregelen om vastgestelde risico's te verminderen.

4) We werken samen met belanghebbenden, zoals medewerkers, leveranciers, ngo's en initiatieven vanuit de sector, om risicobeoordelingsprocessen te verbeteren en best practices te delen.

Lijst van fabrikanten

Met trots maakt ODLO zijn gecontracteerde fabrikanten bekend. In de lijst staan de vestigingsplaatsen van de belangrijkste aannemers en, indien van toepassing, de belangrijkste productievestigingen van dochterondernemingen.

Azië

ASMARA - INDONESIË

Madison 88 - CHINA

Bodyline Pvt Ltd. - SRI LANKA

MAS Active (Pvt) Limited – Linea Intimo & Kreeda Intimo - SRI LANKA

PASASPORT SRL - CHINA

Perfect Footwear International Co., Ltd - CHINA

Right Sports Apparels - INDIEN

SEES Global Inc. - CAMBODJA

Shin Textile Solutions Co. Ltd. - VIETNAM

VT Garment Co,. Ltd - THAILAND

Yehpattana Tayeh - THAILAND

Gen Nex Apparel Co. Ltd - VIETNAM

Vietsun - VIETNAM

Europa & Midden-Oosten

ODLO Rumania Srl - ROEMENIË

Cottontex SRL - ROEMENIË

GW Sports Brands GmbH - DUITSLAND

Intersocks - SLOVENIË, ITALIË

Memteks Tekstil San. Ve Tic.a.s. - TURKIJE

PASASPORT SRL - ITALIË